Jak pisać programy w języku asembler?

Część 2 - Pamięć, czyli gdzie upychać coś, co się nie mieści w procesorze

Poznaliśmy już rejestry procesora. Jak widać, jest ich ograniczona liczba i nie mają one zbyt dużego rozmiaru. Rejestry ogólnego przeznaczenia są co najwyżej 32-bitowe (czterobajtowe). Dlatego często programista musi niektóre zmienne umieszczać w pamięci. Przykładem tego był napis, który wyświetlaliśmy w poprzedniej części artykułu. Był on zadeklarowany dyrektywą DB, co oznacza declare byte. Ta dyrektywa niekoniecznie musi deklarować dokładnie 1 bajt. Tak jak widzieliśmy, można nią deklarować napisy lub kilka bajtów pod rząd. Teraz omówimy rodzinę dyrektyw służących właśnie do rezerwowania pamięci.

Ogólnie, zmienne można deklarować jako bajty (dyrektywą DB, coś jak  char  w języku C), słowa ( word  = 16 bitów = 2 bajty, coś jak   short  w C) dyrektywą DW, podwójne słowa DD ( double word = dword  = 32bity = 4 bajty, jak  long  w C), potrójne słowa pword = 6 bajtów - PW, poczwórne słowa DQ ( quad word = qword  = 8 bajtów, typ  long long ), tbyte = 10 bajtów - DT (typ  long double  w C).

Przykłady (zakomentowane zduplikowane linijki są w składni TASMa):


(przeskocz przykłady)
	dwa		db 2
	szesc_dwojek	db 2, 2, 2, 2, 2, 2 ; tablica sześciu bajtów
	litera_g	db "g"
	_ax		dw 4c00h	; dwubajtowa liczba całkowita
	alfa		dd 12348765h	; czterobajtowa liczba całkowita

	;liczba_a	dq 1125		; ośmiobajtowa liczba całkowita. NASM
					; starszy niż wersja 2.00
					; tego nie przyjmie, zamienimy to na
					; postać równoważną:
	liczba_a	dd 1125, 0	; 2 * 4 bajty

	liczba_e	dq 2.71		; liczba zmiennoprzecinkowa
					; podwójnej precyzji (double)

	;duza_liczba 	dt 6af4aD8b4a43ac4d33h	; 10-bajtowa liczba całkowita.
						; NASM/FASM tego nie przyjmie,
						; zrobimy to tak:
	duza_liczba	dd 43ac4d33h, 0f4aD8b4ah; czemu z zerem z przodu?
						; Czytaj dalej
			db 6ah

	pi		dt 3.141592
	;nie_init	db ?		; niezainicjalizowany bajt.
					; Wartość nieznana.
					; NASM tak tego nie przyjmie.
					; Należy użyć:
	nie_init	resb 1
					; zaś dla FASMa:
	;nie_init	rb 1

	napis1		db "NaPis1."
	xxx		db 1
			db 2
			db 3
			db 4	

Zwróćcie uwagę na sposób rozbijania dużych liczb na poszczególne bajty: najpierw deklarowane są młodsze bajty, a potem starsze (na przykład dd 11223344h jest równoznaczne z db 44h, 33h, 22h, 11h). To działa, gdyż procesory Intela i AMD (i wszystkie inne klasy x86) są procesorami typu little-endian, co znaczy, że najmłodsze bajty danego ciągu bajtów są umieszczane przez procesor w najniższych adresach pamięci. Dlatego my też tak deklarujemy nasze zmienne.

Ale z kolei takie coś:

	beta	db aah	

nie podziała. Dlaczego? KAŻDA liczba musi zaczynać się od cyfry. Jak to obejść? Tak:

	beta	db 0aah	

czyli poprzedzić zerem.
Nie podziała również to:

	0gamma	db 	9	

Dlaczego? Etykiety (dotyczy to tak danych, jak i kodu programu) nie mogą zaczynać się od cyfr.

Zapisanie kilku wartości po dyrektywie Dx (DB, DW, DD, i tak dalej) automatycznie tworzy tablicę elementów odpowiedniego rozmiaru o tych wartościach, z których każda następna jest tuż po poprzedniej w pamięci. Na przykład, następująca dyrektywa tworzy tak naprawdę tablicę sześciu bajtów o wartości 2, a nie próbuje z sześciu dwójek utworzyć wartość, którą potem umieści w pojedynczym bajcie:

	szesc_dwojek	db 2, 2, 2, 2, 2, 2

A co, jeśli chcemy zadeklarować zmienną, powiedzmy, składającą się z 234 bajtów równych zero? Trzeba je wszystkie napisać?
Ależ skąd! Należy użyć operatora duplicate. Odpowiedź na pytanie brzmi (TASM):

	zmienna		db	234	dup(0)
	nazwa		typ	liczba    co zduplikować

Lub, dla NASMa i FASMa:

	zmienna:	TIMES	 234	db	0
	nazwa			liczba  typ  co zduplikować

A co, jeśli chcemy mieć dwuwymiarową tablicę podwójnych słów o wymiarach 25 na 34?
Robimy tak (TASM):

	Tablica		dd	25	dup (34 dup(?))

Lub, dla NASMa i FASMa na przykład tak:

	Tablica:	TIMES	 25*34	dd	0

Do obsługi takich tablic przydadzą się bardziej skomplikowane sposoby adresowania zmiennych. O tym za moment.

Zmiennych trzeba też umieć używać.
Do uzyskania adresu danej zmiennej używa się operatora (słowa kluczowego) offset (TASM), tak jak widzieliśmy wcześniej. Zawartość zmiennej otrzymuje się poprzez umieszczenie jej w nawiasach kwadratowych. Oto przykład:

	rejestr_ax	dw	4c00h
	rejestr_bx	dw	?		; nie w NASMie/FASMie.
						; użyć na przykład 0 zamiast "?"
	rejestr_cl	db	?		; jak wyżej
	...
		mov	[rejestr_bx], bx
		mov	cl, [rejestr_cl]
		mov	ax, [rejestr_ax]
		int	21h

Zauważcie zgodność rozmiarów zmiennych i rejestrów.
Możemy jednak mieć problem w skompilowaniu czegoś takiego:

	mov	[jakas_zmienna], 2

Dlaczego? Kompilator wie, że gdzieś zadeklarowaliśmy jakas_zmienna, ale nie wie, czy było to

	jakas_zmienna	db	0

czy

	jakas_zmienna	dw	22

czy może

	jakas_zmienna	dd	"g"

Chodzi o to, aby pokazać, jaki rozmiar ma obiekt docelowy. Nie będzie problemów, gdy napiszemy:

	mov	word ptr [jakas_zmienna], 2	; TASM
	mov	word [jakas_zmienna], 2		; NASM/FASM - bez PTR

I to obojętnie, czy zmienna była bajtem (wtedy następny bajt będzie równy 0), czy słowem (wtedy będzie ono miało wartość 2) czy może podwójnym słowem lub czymś większym (wtedy 2 pierwsze bajty zostaną zmienione, a pozostałe nie). Dzieje się tak dlatego, że zmienne zajmują kolejne bajty w pamięci, najmłodszy bajt w komórce o najmniejszym adresie. Na przykład:

	xxx	dd	8

jest równoważne:

	xxx	db	8,0,0,0

oraz:

	xxx	db	8
		db	0
		db	0
		db	0

Te przykłady nie są jedynymi sposobami adresowania zmiennych (poprzez nazwę). Ogólny schemat wygląda tak:

Używając rejestrów 16-bitowych:

[ (BX albo BP) lub (SI albo DI) lub liczba ]

słowo albo wyklucza wystąpienie obu rejestrów na raz
na przykład

	mov	al, [ nazwa_zmiennej+2 ]
	mov	[ di-23 ], cl
	mov	al, [ bx + si + nazwa_zmiennej+18 ]

nazwa_zmiennej to też liczba, obliczana zazwyczaj przez linker.

W trybie rzeczywistym (na przykład pod DOSem) pamięć podzielona jest na segmenty, po 64kB (65536 bajtów) każdy, przy czym każdy kolejny segment zaczynał się 16 bajtów dalej niż wcześniejszy (nachodząc na niego). Pamięć adresowalna wynosiła maksymalnie 65536 (maks. liczba segmentów) * 16 bajtów/segment = 1MB. O tym limicie powiem jeszcze dalej.


(przeskocz ilustrację ułożenia segmentów)
Ułożenie kolejnych segmentów względem siebie

	segment o numerze 0
0	+-----------------+
	|		 |	segment o numerze 1
10h	+-----------------+	+-----------------+
	|		 |	|		 |	segment o numerze 2
20h	+-----------------+	+-----------------+	+-----------------+
	|		 |	|		 |	|		 |
30h	+-----------------+	+-----------------+	+-----------------+
	|		 |	|		 |	|		 |

Słowo offset oznacza odległość jakiegoś miejsca od początku segmentu. Adresy można było pisać w postaci SEG:OFF. Adres liniowy (prawdziwy) otrzymywało się mnożąc segment przez 16 (liczba bajtów) i dodając do otrzymanej wartości offset, na przykład adres segmentowy 1111h:2222h = adres bezwzględny 13332h (h = szesnastkowy).
Należy też dodać, że różne adresy postaci SEG:OFF mogą dawać w wyniku ten sam adres rzeczywisty. Oto przykład: 0040h:0072h = (seg*16+off) 400h + 72h = 00472h = 0000h:0472h.

Na procesorach 32-bitowych (od 386) odnoszenie się do pamięci może (w kompilatorze TASM należy po dyrektywie .code dopisać linię niżej .386) odbywać się wg schematu:

zmienna [rej_baz + rej_ind * skala +- liczba] (tylko TASM/MASM)

lub

[ zmienna + rej_baz + rej_ind * skala +- liczba ]

gdzie:

Tak, tego schematu też można używać w DOSie.

Przykłady:

	mov	al, [ nazwa_zmiennej+2 ]
	mov	[ edi-23 ], cl
	mov	dl, [ ebx + esi*2 + nazwa_zmiennej+18 ]

Na procesorach 64-bitowych odnoszenie się do pamięci może (w kompilatorze TASM nie jest to obsługiwane) odbywać się wg schematu:

zmienna [rej_baz + rej_ind * skala +- liczba] (tylko TASM/MASM)

lub

[ zmienna + rej_baz + rej_ind * skala +- liczba ]

gdzie:

Tak, tego schematu też można używać w DOSie.

Dwie zasady:

Przykłady:

	mov	al, [ nazwa_zmiennej+2 ]
	mov	[ rdi-23 ], cl
	mov	dl, [ rbx + rsi*2 + nazwa_zmiennej+18 ]
	mov	rax, [rax+rbx*8-34]
	mov	rax, [ebx]
	mov	r8d, [ecx-11223344]
	mov	cx, [r8]

A teraz inny przykład: spróbujemy wczytać 5 elementów o numerach 1, 3, 78, 25, i 200 (pamiętajmy, że liczymy od zera) z tablicy zmienna (tej o 234 bajtach, zadeklarowanej wcześniej) do kilku rejestrów 8-bitowych. Operacja nie jest trudna i wygląda po prostu tak:

	mov	al, [ zmienna + 1 ]
	mov	ah, [ zmienna + 3 ]
	mov	cl, [ zmienna + 78 ]
	mov	ch, [ zmienna + 25 ]
	mov	dl, [ zmienna + 200 ]

Oczywiście, kompilator nie sprawdzi za Was, czy takie elementy tablicy rzeczywiście istnieją - o to musicie zadbać sami.

W powyższym przykładzie rzuca się w oczy, że ciągle używamy słowa zmienna, bo wiemy, gdzie jest nasza tablica. Jeśli tego nie wiemy (dynamiczne przydzielanie pamięci), lub z innych przyczyn nie chcemy ciągle pisać zmienna, możemy posłużyć się bardziej złożonymi sposobami adresowania. Po chwili zastanowienia bez problemu stwierdzicie, że powyższy kod można bez problemu zastąpić czymś takim (i też będzie działać):

	mov	bx, OFFSET zmienna	; w NASMie/FASMie: mov bx, zmienna
	mov	al, [ bx + 1 ]
	mov	ah, [ bx + 3 ]
	mov	cl, [ bx + 78 ]
	mov	ch, [ bx + 25 ]
	mov	dl, [ bx + 200 ]

Teraz trudniejszy przykład: spróbujmy dobrać się do kilku elementów dwuwymiarowej tablicy dwordów zadeklarowanej wcześniej (tej o rozmiarze 25 na 34). Mamy 25 wierszy po 34 elementy każdy. Aby do EAX wpisać pierwszy element pierwszego wiersza, piszemy oczywiście tylko:

	mov	eax, [Tablica]

Ale jak odczytać 23 element 17 wiersza? Otóż, sprawa nie jest taka trudna, jakby się mogło wydawać. Ogólny schemat wygląda tak (zakładam, że ostatni wskaźnik zmienia się najszybciej, potem przedostatni itd. - pamiętamy, że rozmiar elementu wynosi 4):

	Tablica[17][23] = [ Tablica + (17*długość_wiersza + 23)*4 ]

No więc piszemy (użyjemy tutaj wygodniejszego adresowania 32-bitowego):

		mov	ebx, OFFSET Tablica	; w NASMie/FASMie:
						; mov ebx, Tablica
		mov	esi, 17
	jakas_petla:
		imul	esi, 34		; ESI = ESI * 34 =
					; 17 * długość wiersza
		add	esi, 23		; ESI = ESI + 23 =
					; 17 * długość wiersza + 23
		mov	eax, [ ebx + esi*4 ]	; mnożymy numer elementu
						; przez rozmiar elementu
		...

Można było to zrobić po prostu tak:

	mov	eax, [ Tablica + (17*34 + 23)*4 ]

ale poprzednie rozwiązanie (na rejestrach) jest wprost idealne do pętli, w której robimy coś z coraz to innym elementem tablicy.

Podobnie ((numer_wiersza*długość_wiersza1 + numer_wiersza*długość_wiersza2 + ... )*rozmiar_elementu) adresuje się tablice wielowymiarowe. Schemat jest następujący:

	Tablica[d1][d2][d3][d4]	 - 4 wymiary o długościach wierszy
				  d1, d2, d3 i d4

	Tablica[i][j][k][m] = [ Tablica + (i*d2*d3*d4+j*d3*d4+k*d4+m)*
				*rozmiar elementu ]

Teraz powiedzmy, że mamy taką tablicę:

	dword tab1[24][78][13][93]

Aby dobrać się do elementu tab1[5][38][9][55], piszemy:

	mov	eax, [ tab1 + (5*78*13*93 + 38*13*93 + 9*93 + 55)*4 ]

Pytanie: do jakich segmentów odnosi się to całe adresowanie? Przecież mamy kilka rejestrów segmentowych, które mogą wskazywać na zupełnie co innego.
Odpowiedź:
Na rejestrach 16-bitowych obowiązują reguły:

Na rejestrach 32-bitowych mamy:

W systemach 64-bitowych segmenty odchodzą w zapomnienie.
Domyślne ustawianie można zawsze obejść używając przedrostków, na przykład

	; TASM:
		mov	ax, ss:[si]
		mov	gs:[eax+ebx*2-8], cx

	; NASM/FASM:
		mov	ax, [ss:si]
		mov	[gs:eax+ebx*2-8], cx
Organizacja pamięci w komputerze

Po załadowaniu systemu DOS, pamięć wygląda z grubsza tak (niektóre elementy zostaną zaraz opisane) :


(przeskocz ilustrację pamięci w DOSie)
	FFFFF	+-----------------------------------------------+
		|	Pamięć urządzeń, HMA, UMB, część BIOSu	|
	BFFFF	+-----------------------------------------------+
		|	Pamięć karty graficznej			|
	A0000	+-----------------------------------------------+
		|						|
		..		...				..
		..		...				..
		|	Uruchamiane programy			|
		+-----------------------------------------------+
		|						|
		..		...				..
		..		...				..
		|	DOS - jego kod, dane i stos		|
	~500h	+-----------------------------------------------+
		|	BIOS Data Area (segment 40h)		|
	400h	+-----------------------------------------------+
		|	Tablica wektorów przerwań		|
	0	+-----------------------------------------------+

Od segmentu A0000 zaczyna się pamięć karty graficznej. Pamięć ta jest bezpośrednim odwzorowaniem ekranu i pisząc tam, zmieniamy zawartość ekranu (więcej o tym w innych artykułach). Po przeliczeniu A0000 na system dziesiętny dostajemy 655360, czyli ... 640kB. Stąd wziął się ten sławny limit pamięci konwencjonalnej.

Powyżej znajduje się DOSowy Upper Memory Block i High Memory Area. Na samym końcu granic adresowania (czyli tuż pod 1MB) jest jeszcze skrawek BIOSu i to miejsce (a właściwie to adres FFFF:0000) jest punktem startu procesora tuż po włączeniu zasilania. W okolicach tego adresu znajduje się instrukcja skoku, która mówi procesorowi, gdzie są dalsze instrukcje.
Od adresu zero zaczyna się Tablica Wektorów Przerwań (Interrupt Vector Table, IVT), mająca 256 adresów procedur obsługi przerwań po 4 bajty (segment+offset) każdy.
Potem jest BIOS Data Area (segment 40h), powyżej - kod DOSa, a po nim miejsce na uruchamiane programy.

Ale chwileczkę! DOS nie może korzystać z więcej niż 1 MB pamięci? A co z EMS i XMS?
Megabajt pamięci to wszystko, co może osiągnąć procesor 16-bitowy. Procesory od 80386 w górę są co najmniej 32-bitowe, co daje łączną możliwość zaadresowania 2^32 = 4GB pamięci, o ile tylko jest tyle zainstalowane.
Menadżery EMS i XMS są to programy (napisane dla procesorów 32-bitowych), które umożliwiają innym programom dostęp do pamięci powyżej 1 MB. Sam DOS nie musi mieć aż tyle pamięci, ale inne programy mogą korzystać z dobrodziejstw większych ilości pamięci RAM. Zamiast korzystać z przerwania DOSa do rezerwacji pamięci, programy te korzystają z interfejsu udostępnianego przez na przykład HIMEM.SYS czy EMM386.EXE i udokumentowanego w spisie przerwań Ralfa Brown'a.
O tym, jak korzystać z pamięci EMS i XMS, możecie przeczytać też w moim mini-kursie o pamięci EMS i XMS.

Struktura pamięci dla poszczególnych programów zależy od ich typu. Jak pamiętamy z części pierwszej, program typu .com mieści się w jednym segmencie, wykonywanie zaczyna się od adresu 100h (256. bajt), a wcześniej jest między innymi linia poleceń programu.
Wygląda to tak:


(przeskocz ilustrację pamięci programu COM)
			+-----------------------+
			|	CS:FFFF		|	- tu zaczyna się stos
			|  Stos, zm. lokalne	|
			|  argumenty funkcji	|
			|			|
			+-	 .....	    -+
			|			|
			+-	 .....	    -+
			|			|
			+-	 .....	    -+
			| CS:100h początek kodu	|
			+-----------------------+
			|			|
	CS=DS=ES=SS	+-----------------------+

Kod zaczyna się od CS:100h, wszystkie rejestry segmentowe mają równe wartości. Od CS:FFFF zaczyna się stos rosnący oczywiście w dół, więc pisząc taki program trzeba uważać, by ze stosem nie wejść na kod lub dane.

Programy .exe mają nieco bardziej złożoną strukturę. Kod zaczyna się pod adresem 0 w danym, wyznaczonym przez DOS, segmencie. Ale rejestry DS i ES mają inną wartość niż CS i wskazują na wspomniane przy okazji programów .com 256 bajtów zawierających linię poleceń programu itp. Dane programu, jeśli zostały umieszczone w kodzie w osobnym segmencie, też mogą dostać własny segment pamięci. Segment stosu zaś jest całkowicie oddzielony od pozostałych, zwykle za kodem. Jego położenie zależy od rozmiaru kodu i danych. Jako że programy .exe posiadają nagłówek, DOS nie musi przydzielać im całego segmentu. Zamiast tego, rozmiar segmentu kodu (i stosu) odczyta sobie z nagłówka pliku.
Graficznie wygląda to tak:


(przeskocz ilustrację pamięci programu EXE)
			+-----------------------+
			|  Stos, zm. lokalne	|
			|  argumenty funkcji	|
	SS		+-----------------------+

			+-----------------------+
			| Dane, zm. globalne	|
			|   (statyczne)	|
			+-----------------------+

			+-----------------------+
			|	CS:xxxx		|
			+-	 .....	    -+
			|			|
			+-	 .....	    -+
			|			|
			+-	 .....	    -+
			|			|
			+-	 .....	    -+
			|  CS:0 początek kodu	|
	CS		+-----------------------+

			+-----------------------+
			|			|
	DS=ES		+-----------------------+Stos

Przyszła pora na omówienie, czym jest stos.
Otóż, stos jest po prostu kolejnym segmentem pamięci. Są na nim umieszczane dane tymczasowe, na przykład adres powrotny z funkcji, jej parametry wywołania, jej zmienne lokalne. Służy też do zachowywania zawartości rejestrów.
Obsługa stosu jest jednak zupełnie inna.
Po pierwsze, stos jest budowany od góry na dół! Rysunek będzie pomocny:


(przeskocz rysunek stosu)

	Adres
			SS
		+-------------------+
	100h	|		  |
		+-------------------+	<----- SP = 100h
	0FEh	|		  |
		+-------------------+
	0FCh	|		  |
		+-------------------+
	0FAh	|		  |
		+-------------------+
	0F8h	|		  |
		+-------------------+
	0F6h	|		  |
	...		....

Na tym rysunku SP=100h, czyli SP wskazuje na komórkę o adresie 100h w segmencie SS.
Dane na stosie umieszcza się instrukcją PUSH a zdejmuje instrukcją POP. PUSH jest równoważne parze pseudo-instrukcji:

	sub	sp, ..	; rozmiar zależy od rozmiaru obiektu w bajtach
	mov	ss:[sp], ..

a POP:

	mov	.., ss:[sp]
	add	sp, ..

Tak więc, po wykonaniu instrukcji PUSH AX i PUSH DX powyższy stos będzie wyglądał tak:


(przeskocz rysunek działania stosu)
	Stos po wykonaniu PUSH AX i PUSH DX, czyli
		sub	sp, 2
		mov	ss:[sp], ax
		sub	sp, 2
		mov	ss:[sp], dx

			SS
		+-------------------+
	100h	|		  |
		+-------------------+
	0FEh	|	AX	  |
		+-------------------+
	0FCh	|	DX	  |
		+-------------------+	<----- SP = 0FCh
	...		....

SP=0FCh, pod [SP] znajduje się wartość DX, a pod [SP+2] - wartość AX. A po wykonaniu instrukcji POP EBX (tak, można zdjąć dane do innego rejestru, niż ten, z którego pochodziły):


(przeskocz drugi rysunek działania stosu)
	Stos po wykonaniu POP EBX, czyli
		mov	ebx, ss:[sp]
		add	sp, 4

			SS
		+-------------------+
	100h	|		  |
		+-------------------+	<----- SP = 100h
	0FEh	|	AX	  |
		+-------------------+
	0FCh	|	DX	  |
		+-------------------+
	...		....

Teraz ponownie SP=100h. Zauważcie, że dane są tylko kopiowane ze stosu, a nie z niego usuwane. Ale w żadnym przypadku nie można na nich już polegać. Dlaczego? Zobaczycie zaraz.
Najpierw bardzo ważna uwaga, która jest wnioskiem z powyższych rysunków.
Dane (które chcemy z powrotem odzyskać w niezmienionej postaci) położone na stosie instrukcją PUSH należy zdejmować kolejnymi instrukcjami POP W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI niż były kładzione. Zrobienie czegoś takiego:

	push	ax
	push	dx
	pop	ax
	pop	dx

nie przywróci rejestrom ich dawnych wartości!
Przerwania i procedury a stos

Używaliśmy już instrukcji przerwania, czyli INT. Przy okazji omawiania stosu nadeszła pora, aby powiedzieć, co ta instrukcja w ogóle robi. Otóż, INT jest równoważne temu pseudo-kodowi:

	pushf			; włóż na stos rejestr stanu procesora (flagi)
	push	cs		; segment, w którym aktualnie pracujemy
	push	ip_next		; adres instrukcji po INT
	jmp	procedura_obslugi_przerwania

Każda procedura obsługi przerwania (Interrupt Service Routine, ISR) kończy się instrukcją IRET (interrupt return), która odwraca powyższy kod, czyli z ISR procesor wraca do dalszej obsługi naszego programu.

Jednak oprócz instrukcji INT przerwania mogą być wywołane w inny sposób - przez sprzęt. Tutaj właśnie pojawiają się IRQ. Do urządzeń wywołujących przerwania IRQ należą między innymi karta dźwiękowa, modem, zegar, kontroler dysku twardego, itd...

Bardzo istotną rolę gra zegar, utrzymujący aktualny czas w systemie. Jak napisałem w jednym z artykułów, tyka on z częstotliwością ok. 18,2 Hz. Czyli ok. 18 razy na sekundę wykonywane są 3 PUSHe a po nich 3 POPy. Nie zapominajmy o PUSH i POP wykonywanych w samej ISR tylko po to, aby zachować modyfikowane rejestry. Każdy PUSH zmieni to, co jest poniżej SP.

Dlatego właśnie żadne dane poniżej SP nie mogą być uznawane za wiarygodne.

Gdzie zaś znajdują się procedury obsługi przerwań?
W pamięci, pod adresami od 0000:0000 do 0000:03ff włącznie znajdują się czterobajtowe adresy (pary CS oraz IP) odpowiednich procedur. Jest ich 256.
Pierwszy adres jest pod 0000:0000 - wskazuje on na procedurę obsługi przerwania int 0
Drugi adres jest pod 0000:0004 - int 1
Trzeci adres jest pod 0000:0008 - int 2
Czwarty adres jest pod 0000:000c - int 3
...
255-ty adres jest pod 0000:03fc - int 0FFh
W taki właśnie sposób działa mechanizm przerwań w DOSie.

Mniej skomplikowana jest instrukcja CALL, która służy do wywoływania zwykłych procedur, na przykład:

	call proc1		; wywołanie proste
	call [adres_proc1]	; wywołanie procedury, której adres
				; jest w zmiennej adres_proc1
	...
proc1:
	...
	ret

W zależności od rodzaju procedury (near - zwykle w tym samym pliku/programie, far - na przykład w innym pliku/segmencie), instrukcja CALL wykonuje takie coś:

	push	cs		; tylko jeśli FAR
	push	ip_next		; adres instrukcji po CALL

Procedura może zawierać dowolne (nawet różne ilości instrukcji PUSH i POP), ale pod koniec SP musi być taki sam, jak był na początku, czyli wskazywać na prawidłowy adres powrotu, który ze stosu jest zdejmowany instrukcją RET (lub RETF). Dlatego nieprawidłowe jest takie coś:

	zla_procedura:
		push	ax
		push	bx
		add	ax, bx
		ret

gdyż w chwili wykonania instrukcji RET na wierzchu stosu jest BX, a nie adres powrotny! Błąd stosu jest przyczyną wielu trudnych do znalezienia usterek w programie.
Jak to poprawić bez zmiany sensu? Na przykład tak:

	dobra_procedura:
		push	ax
		push	bx
		add	ax, bx
		add	sp, 4
		ret

Teraz już wszystko powinno być dobrze. SP wskazuje na dobry adres powrotny. Dopuszczalne jest też takie coś:


(przeskocz przykład innej dobrej procedury)
	; TASM:
	proc1	proc	near
		push	ax
		cmp	ax, 0		; czy AX jest zerem?
		je	koniec1		; jeśli tak, to koniec1

		pop	bx
		ret
	koniec1:
		pop	cx
		ret
	proc1	endp

(przeskocz ten sam przykład w wersji NASM i FASM)
	; NASM/FASM:
	proc1:				; bez PROC i NEAR
		push	ax
		cmp	ax, 0		; czy AX jest zerem?
		je	koniec1		; jeśli tak, to koniec1

		pop	bx
		ret
	koniec1:
		pop	cx
		ret
	; bez ENDP

SP ciągle jest dobrze ustawiony przy wyjściu z procedury mimo, iż jest 1 PUSH a 2 POPy.
Po prostu ZAWSZE należy robić tak, aby SP wskazywał na poprawny adres powrotny, niezależnie od sposobu. W skład tego wchodzi definiowanie procedur pod głównym programem (po ostatnich instrukcjach zamykających program). Dlaczego? Niektóre (najprostsze) formaty plików wykonywalnych nie pozwalają na określenie początku programu i takie programy są wykonywane po prostu z góry na dół. Jeśli u góry kodu umieści się procedury, zostaną one wykonane, po czym instrukcja RET (lub RETF) spowoduje zamknięcie programu (w najlepszym przypadku) lub wejście procesora na nieprawidłowe lub losowe instrukcje w pamięci.


Alokacja zmiennych lokalnych procedury

Nie musi się to Wam od razu przydać, ale przy okazji stosu omówię, gdzie znajdują się zmienne lokalne funkcji (na przykład takich w języku C) oraz jak rezerwować na nie miejsce.

Gdy program wykonuje instrukcję CALL, na stosie umieszczany jest adres powrotny (o czym już wspomniałem). Jako że nad nim mogą być jakieś dane ważne dla programu (na przykład zachowane rejestry, inne adresy powrotne), nie wolno tam nic zapisywać. Ale pod adresem powrotnym jest dużo miejsca i to tam właśnie programy umieszczają swoje zmienne lokalne.

Samo rezerwowanie miejsca jest dość proste: liczymy, ile łącznie bajtów nam potrzeba na własne zmienne i tyle właśnie odejmujemy od rejestru SP, robiąc tym samym miejsce na stosie, które nie będzie zamazane przez instrukcje INT i CALL (gdyż one zamazują tylko to, co jest pod SP).

Na przykład, jeśli nasze zmienne zajmują 8 bajtów (np.dwa DWORDy lub dwie 32-bitowe zmienne typu "int" w języku C), to odejmujemy te 8 od SP i nasz nowy stos wygląda tak:

			SS
		+-------------------+
	100h	| adres powrotny  |
		+-------------------+	<----- stary SP = 100h
	0FEh	|	wolne	  |
		+-------------------+
	0FCh	|	wolne	  |
		+-------------------+
	0FAh	|	wolne	  |
		+-------------------+
	0F8h	|	wolne	  |
		+-------------------+	<----- SP = 0F8h

SP wynosi 0F8h, nad nim jest 8 bajtów wolnego miejsca, po czym adres powrotny i inne stare dane.3

Nie trzeba podawać typów zmiennych lokalnych, ich liczby ani ich nazywać - wystarczy obliczyć ich łączny rozmiar i ten rozmiar odjąć od SP. To, gdzie która zmienna faktycznie w pamięci się znajdzie (lub inaczej: który obszar pamięci będzie przypisany której zmiennej), zależy całkowicie od programisty - na przykład [SP] może przechowywać pierwszą zmienną, a [SP+4] - drugą, ale może być też całkiem na odwrót.

Miejsce już mamy, korzystanie z niego jest proste - wystarczy odwoływać się do [SP], [SP+2], [SP+4], [SP+6]. Ale stanowi to pewien problem, bo po każdym wykonaniu instrukcji PUSH lub POP, te cyferki się zmieniają (bo przecież adresy się nie zmieniają, ale SP się zmienia). Dlatego właśnie do adresowania zmiennych lokalnych często używa się innego rejestru niż SP. Jako że domyślnym segmentem dla BP jest segment stosu, wybór padł właśnie na ten rejestr (oczywiście, można używać dowolnego innego, tylko trzeba dostawiać SS: z przodu, co kosztuje za każdym razem 1 bajt).

Aby móc najłatwiej dostać się do swoich zmiennych lokalnych, większość funkcji na początku zrównuje BP z SP, potem wykonuje rezerwację miejsca na zmienne lokalne, a dopiero potem - zachowywanie rejestrów itp. (czyli swoje PUSHe). Wygląda to tak:

	push	bp		; zachowanie starego BP
	mov	bp, sp		; BP = SP

	sub	sp, xxx		; rezerwacja miejsca na zmienne lokalne
	push	rej1		; tu SP się zmienia, ale BP już nie
	push	rej2
	...

	...
	pop	rej2		; tu SP znów się zmienia, a BP - nie
	pop	rej1

	mov	sp, bp		; zwalnianie zmiennych lokalnych
				;  można też (ADD SP,xxx)
	pop	bp

	ret

Niektóre kompilatory umożliwiają deklarację procedury z parametrami, zmiennymi lokalnymi i ich typami:

	proc2 proc a:DWORD,b:DWORD
		LOCAL c:DWORD
		LOCAL d:DWORD
		LOCAL e:DWORD
		...
		ret
	proc2 endp

Można wtedy odwoływać się do parametrów i zmiennych lokalnych przez ich nazwy, zamiast przez wyrażenia typu [SP+nnn] i [SP-nnn].

Przy instrukcji MOV SP, BP napisałem, że zwalnia ona zmienne lokalne. Zmienne te oczywiście dalej są na stosie, ale teraz są już poniżej SP, a niedawno napisałem: żadne dane poniżej SP nie mogą być uznawane za wiarygodne.

Po pięciu pierwszych instrukcjach nasz stos wygląda tak:

			  SS
		+-----------------------+
		|  adres powrotny	|
		+-----------------------+
		|    stary BP	|
		+-----------------------+	<----- BP
		|   xxx bajtów	|
		|			|
		|			|
		+-----------------------+
		| 	 rej1		|
		+-----------------------+
		|	 rej2		|
		+-----------------------+	<----- SP

Rejestr BP wskazuje na starą wartość BP, zaś SP - na ostatni element włożony na stos.
I widać teraz, że zamiast odwoływać się do zmiennych lokalnych poprzez [SP+liczba] przy ciągle zmieniającym się SP, o wiele wygodniej odwoływać się do nich przez [BP-liczba] (zauważcie: minus), bo BP pozostaje niezmienione.

Często na przykład w disasemblowanych programach widać instrukcje typu AND SP, NOT 16 (lub AND SP, ~16 w składni NASM). Jedynym celem takich instrukcji jest wyrównanie SP do pewnej pożądanej granicy, na przykład 16 bajtów (wtedy AND z wartością NOT 16, czyli FFFFFFF0h), żeby dostęp do zmiennych lokalnych trwał krócej. Gdy adres zmiennej na przykład czterobajtowej jest nieparzysty, to potrzeba dwóch dostępów do pamięci, żeby ją całą pobrać (bo można pobrać 32 bity z na raz w procesorze 32-bitowym i tylko z adresu podzielnego przez 4).

Ogół danych: adres powrotny, parametry funkcji, zmienne lokalne i zachowane rejestry nazywany jest czasem ramką stosu (ang. stack frame).
Rejestr BP jest czasem nazywany wskaźnikiem ramki, gdyż umożliwia od dostęp do wszystkich istotnych danych poprzez stałe przesunięcia (offsety, czyli te liczby dodawane i odejmowane od BP): zmienne lokalne są pod [BP-liczba], parametry funkcji przekazane z zewnątrz - pod [BP+liczba], zaś pod [BP] jest stara wartość BP. Jeśli wszystkie funkcje w programie zaczynają się tym samym prologiem: PUSH BP / MOV BP, SP, to po wykonaniu instrukcji MOV BP, [BP] w BP znajdzie się wskaźnik ramki ... procedury wywołującej. Jeśli znamy jej strukturę, można w ten sposób dostać się do jej zmiennych lokalnych.


Zainteresowanych szczegółami adresowania lub instrukcjami odsyłam do Intela lub AMD

Następnym razem o podstawowych instrukcjach języka asembler.

- Ilu programistów potrzeba, aby wymienić żarówkę?
- Ani jednego. To wygląda na problem sprzętowy.


Poprzednia część kursu (Alt+3)
Kolejna część kursu (Alt+4)
Spis treści off-line (Alt+1)
Spis treści on-line (Alt+2)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych (Alt+0)


Ćwiczenia

 1. Zadeklaruj tablicę 12 zmiennych mających po 10 bajtów:
  1. zainicjalizowaną na zera (pamiętaj o ograniczeniach kompilatora)
  2. niezainicjalizowaną

 2. Zadeklaruj tablicę 12 słów (16-bitowych) o wartości BB (szesnastkowo), po czym do każdego z tych słów wpisz wartość FF szesnastkowo (bez żadnych pętli). Można (a nawet trzeba) użyć więcej niż 1 instrukcji. Pamiętaj o odległościach między poszczególnymi elementami tablicy. Naucz się różnych sposobów adresowania: liczba (nazwa zmiennej + numer), baza (rejestr bazowy + liczba), baza + indeks (rejestr bazowy + rejestr indeksowy).

 3. Zadeklaruj dwuwymiarową tablicę bajtów o wartości 0 o wymiarach 13 wierszy na 5 kolumn, po czym do elementu numer 3 (przedostatni) w wierszu o numerze 12 (ostatni) wpisz wartość FF. Spróbuj użyć różnych sposobów adresowania.