Jak pisać programy w języku asembler?

Część 4 - Pierwsze programy, czyli przełamywanie pierwszych lodów

Znamy już rejestry, trochę instrukcji i zasad. No ale teoria jest niczym bez praktyki. Dlatego w tej części przedstawię kilka względnie prostych programów, które powinny rozbudzić wyobraźnię tworzenia.

Ten program spyta się użytkownika o imię i przywita się z nim:


(przeskocz program pytający o imię)
	; Program witający się z użytkownikiem po imieniu
	;
	; Autor: Bogdan D.
	; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
	;
	; kompilacja:
	; nasm -f bin -o czesc.com czesc.asm
	;
	; kompilacja FASM:
	; fasm czesc.asm czesc.com

	org 100h

		mov	ah, 9		; funkcja wyświetlania na ekran
		mov	dx, jak_masz	; co wyświetlić
		int	21h		; wyświetl

		mov	ah, 0ah	; funkcja pobierania danych z klawiatury
		mov	dx, imie	; bufor na dane
		int	21h		; pobierz dane

		mov	ah, 9
		mov	dx, czesc
		int	21h		; wyświetl napis "Cześć"

		mov	ah, 9
		mov	dx, imie+2	; adres wpisanych danych
		int	21h		; wyświetl wpisane dane

		mov	ax, 4c00h
		int	21h

	jak_masz	db	"Jak masz na imie? $"
	imie	db 20		; maksymalna liczba znaków do pobrania
		db 0		; tu dostaniemy, ile znaków pobrano
		times 22 db "$"	; miejsce na dane

	czesc		db	10, 13, 10, 13, "Czesc $"

Powyższy program korzysta z jeszcze nieomówionej funkcji numer 10 (0Ah) przerwania DOSa. Oto jej opis z listy przerwań Ralfa Brown'a - RBIL:


(przeskocz opis int 21h, ah=0ah)
	INT 21 - DOS 1+ - BUFFERED INPUT
		AH = 0Ah
		DS:DX -> buffer (see #01344)
	Return: buffer filled with user input

	Format of DOS input buffer:
	Offset	Size	Description	(Table 01344)
	 00h	BYTE	maximum characters buffer can hold
	 01h	BYTE	(call) number of chars from last input which
	 			may be recalled
			(ret) number of characters actually read,
				excluding CR
	 02h N BYTEs	actual characters read, including the
	 			final carriage return

Jak widać, korzystanie z niej nie jest trudne. Wystarczy stworzyć tablicę bajtów na znaki czytane z klawiatury. Na początku tablicy podajemy, ile maksymalnie znaków chcemy wczytać. Drugi bajt ustawiamy na zero, by czytać tylko na bieżąco wprowadzane znaki, a nie to, co jeszcze może tkwić w DOS-owym buforze wejściowym.


Kolejny program wypisuje na ekranie rejestr flag w postaci dwójkowej. Zanim mu się przyjrzymy, potrzebna będzie nam informacja o funkcji 0Eh przerwania 10h (opis bierzemy oczywiście z RBIL):


(przeskocz opis int 10h, ah=0eh)
	INT 10 - VIDEO - TELETYPE OUTPUT
	    AH = 0Eh
	    AL = character to write
	    BH = page number
	    BL = foreground color (graphics modes only)
	Return: nothing
	Desc:  display a character on the screen, advancing the
		 cursor and scrolling the screen as necessary
	Notes: characters 07h (BEL), 08h (BS), 0Ah (LF), and 0Dh (CR)
		 are interpreted and do the expected things

Dla nas zawartość BX nie będzie istotna. A ta funkcja po prostu wypisuje na ekran jakiś znak. No, teraz wreszcie możemy przejść do programu. Oto on (flagi.asm):


(przeskocz program wypisujący flagi)
; Program wypisujący flagi w postaci dwójkowej
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja:
; tasm flagi.asm
; tlink flagi.obj /t


.model tiny		; to będzie mały program
.code			; tu zaczyna się segment kodu
.386			; będziemy tu używać rejestrów 32-bitowych.
			; .386 MUSI być po .code !

org 100h		; to będzie program typu .com

main:			; etykieta jest dowolna, byleby zgadzała się
			; z tą na końcu

	pushfd		; 32 bity flag idą na stos

	mov ax,0e30h	; AH = 0eh, czyli funkcja wyświetlania,
			; AL = 30h = kod ASCII cyfry zero

	pop esi		; flagi ze stosu do ESI

	mov cx,32	; tyle bitów i tyle razy trzeba przejść
			; przez pętlę

petla:			; etykieta oznaczająca początek pętli.

	and al,30h	; upewniamy się, że AL zawiera tylko 30h,
			; co zaraz się może zmienić. A dokładniej,
			; czyścimy bity 0-3, z których bit 0 może
			; się zaraz zmienić

	shl esi,1	; Przesuwamy bity w ESI o 1 w lewo.
			; 31 bit ESI idzie
			; do Carry Flag (CF)

	adc al,0	; ADC - add with carry. Do AL dodaj
			; 0 + wartość CF.

			; jeśli CF (czyli 31 bit ESI) = 1,
			; to AL := AL+1, inaczej AL bez zmian
	int 10h		; funkcja 0e, wyświetl znak w AL,
			; czyli albo zero (30h) albo jedynkę (31h)

	loop petla	; przejdź na początek pętli,
			; jeśli nie skończyliśmy

	mov ah,4ch	; funkcja wyjścia do DOS
	int 21h		; wychodzimy

end main		; koniec programu. Ta sama etykieta, co na początku.

Wersje NASM i FASM:


(przeskocz wersję NASM/FASM programu)
; Program wypisujący flagi w postaci dwójkowej
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja NASM:
;  nasm -o flagi.com -f bin flagi.asm
;
; kompilacja FASM:
;  fasm flagi.asm flagi.com


org 100h		; to będzie program typu .com

main:			; etykieta dowolna, nawet niepotrzebna

	pushfd		; 32 bity flag idą na stos

	mov ax,0e30h	; AH = 0eh, czyli funkcja wyświetlania,
			; AL = 30h = kod ASCII cyfry zero

	pop esi		; flagi ze stosu do ESI

	mov cx,32	; tyle bitów i tyle razy trzeba przejść
			; przez pętlę

petla:			; etykieta oznaczająca początek pętli.

	and al,30h	; upewniamy się, że AL zawiera tylko 30h,
			; co zaraz się może zmienić. A dokładniej,
			; czyścimy bity 0-3, z których bit 0
			; może się zaraz zmienić

	shl esi,1	; Przesuwamy bity w ESI o 1 w lewo.
			; 31 bit ESI idzie do flagi CF

	adc al,0	; ADC - add with carry. Do AL dodaj
			; 0 + wartość CF.
			; jeśli CF (czyli 31 bit ESI) = 1,
			; to AL := AL+1, inaczej AL bez zmian

	int 10h		; funkcja 0e, wyświetl znak w AL,
			; czyli albo zero (30h) albo jedynkę (31h)

	loop petla	; przejdź na początek pętli,
			; jeśli nie skończyliśmy

	mov ah,4ch	; funkcja wyjścia do DOS
	int 21h		; wychodzimy

Kompilujemy go następująco (wszystkie programy będziemy tak kompilować, chyba że powiem inaczej):

	tasm flagi.asm
	tlink flagi.obj /t

Lub, dla NASMa:

	nasm -o flagi.com -f bin flagi.asm

Lub, dla FASMa:

	fasm flagi.asm flagi.com

Nie ma w tym programie wielkiej filozofii. Po prostu 25 bajtów radości...
Dociekliwy zapyta, z jakim kodem wyjścia wychodzi ten program. Odpowiedź brzmi oczywiście:
- Albo 30h albo 31h, w zależności od ostatniego bitu oryginalnych flag.


Teraz krótki programik, którego jedynym celem jest wyświetlenie na ekranie cyfr od 0 do 9, każda w osobnej linii:


(przeskocz program wyświetlający cyfry)
; tylko wersja NASM/FASM
;
; Program wypisuje na ekranie cyfry od 0 do 9
;
; kompilacja NASM:
;  nasm -O999 -o cyfry.com -f bin cyfry.asm
; kompilacja FASM:
;  fasm cyfry.asm cyfry.com

; definiujemy stałe:

%define		lf	10	; Line Feed
%define		cr	13	; Carriage Return

; stałe w wersji FASM:
;	lf = 10
;	cr = 13


org 100h			; robimy program typu .com

	mov	eax, 0		; pierwsza wypisywana cyfra

wyswietlaj:
	call	_pisz_ld	; uruchom procedurę wyświetlania
				; liczby w EAX
	call	_nwln		; uruchom procedurę, która przechodzi
				; do nowej linii
	add	eax, 1		; zwiększamy cyfrę
	cmp	eax, 10		; sprawdzamy, czy ciągle EAX < 10
	jb	wyswietlaj	; jeśli EAX < 10, to wyświetlamy
				; cyfrę na ekranie

	mov	ax, 4c00h	; funkcja wyjścia z programu
	int	21h		; wychodzimy; następujące procedury (wyświetlanie liczby i przechodzenie
; do nowego wiersza) nie są aż tak istotne, aby omawiać je
; szczegółowo, gdyż w przyszłości będziemy używać tych samych
; procedur, ale z biblioteki, a te wstawiłem tutaj dla
; uproszczenia kompilacji programu.

; Ogólny schemat działania tej procedury wygląda tak:
; weźmy liczbę EAX=12345. Robimy tak:
; 1. dzielimy EAX przez 10. reszta = EDX = DL = 5.
; Zapisz do bufora. EAX = 1234 (iloraz)
; 2. dzielimy EAX przez 10. reszta = DL = 4.
; Zapisz do bufora. EAX=123 (iloraz)
; 3. dzielimy EAX przez 10. reszta = DL = 3.
; Zapisz do bufora. EAX=12
; 4. dziel EAX przez 10. DL = 2. zapisz. iloraz = EAX = 1
; 5. dziel EAX przez 10. DL = 1. zapisz. iloraz = EAX = 0.
; Przerywamy pętlę.
; Teraz w buforze są znaki: 54321. Wystarczy wypisać
; wspak i oryginalna liczba pojawia się na ekranie.


_pisz_ld:

;pisz32e
;we: EAX=liczba bez znaku do wypisania

	pushfd			; zachowujemy modyfikowane rejestry
	push	ecx
	push	edx
	push	eax
	push	esi

	xor si,si		; SI będzie wskaźnikiem do miejsca,
				; gdzie przechowujemy cyfry.
				; Teraz SI=0.

	mov ecx,10		; liczba, przez która będziemy dzielić

_pisz_ld_petla:
	xor edx,edx		; wyzeruj EDX, bo instrukcja DIV
				; go używa
	div ecx			; dzielimy EAX przez 10

	mov [_pisz_bufor+si],dl	; do bufora idą reszty z dzielenia
				; przez 10, czyli cyfry wspak

	inc si			; zwiększ wskaźnik na wolne miejsce.
				; Przy okazji, SI jest też ilością
				; cyfr w buforze

	or eax,eax		; sprawdzamy, czy liczba =0
	jnz _pisz_ld_petla	; jeśli nie, to dalej ją dzielimy
				; przez 10

	mov ah,0eh		; funkcja wypisywania
_pisz_ld_wypis:
	mov al,[_pisz_bufor+si-1]	; wypisujemy reszty wspak
	or al,"0"	; z wartości 0-9 zrobimy cyfrę "0"-"9"
	int 10h			; wypisujemy cyfrę

	dec si			; przechodzimy na wcześniejszą cyfrę
	jnz _pisz_ld_wypis	; jeśli SI=0, to nie ma już cyfr

	pop esi			; przywracamy zmienione rejestry
	pop eax
	pop edx
	pop ecx
	popfd

	ret			; powrót z procedury

_pisz_bufor:	times	40	db 0	; miejsce na 40 cyferek (bajtów)

_nwln:

;wyświetla znak końca linii (Windows)

	push ax
	push bp
	mov ax,(0eh << 8) | lf		; AX = 0e0ah
	int 10h				; wyświetlamy znak LF
	mov al,cr
	int 10h				; wyświetlamy znak CR
	pop bp
	pop ax
	ret


Następny twór nie jest wolno stojącym programem, ale pewną procedurą. Pobiera ona informacje z rejestru AL i wypisuje, co trzeba. Oto ona:


(przeskocz procedurę _pisz_ch)
_pisz_ch:

;we: AL=cyfra heksadecymalna do wypisania 0...15
; CF=1 jeśli błąd

	push bp		; zachowaj modyfikowane rejestry: BP, AX, Flagi
	push ax
	pushf

	cmp al,9		; Sprawdzamy dane wejściowe : AL jest w
				; 0-9 czy w 10-15?
	ja _ch_hex		; AL > 9. Skok do _ch_hex
	or al,30h		; 0 < AL < 9. Or ustawia 2 bity,
				; czyniąc z AL liczbę z
				; przedziału 30h - 39h, czyli od "0"
				; do "9". Można było napisać
				; "ADD al,30h", ale zdecydowałem się
				; na OR, bo jest szybsze a efekt ten sam.

	jmp short _ch_pz	; AL już poprawione. Skacz do miejsca,
				; gdzie wypisujemy znak.

_ch_hex:			; AL > 9. Może będzie to cyfra hex,
				; może nie.
	cmp al,15		; AL > 15?
	ja _blad_ch		; jeśli tak, to mamy błąd
	add al,"A"-10	; Duży skok myślowy. Ale wystarczy to rozbić
				; na 2 kroki i wszystko staje się jasne.
				; Najpierw odejmujemy 10 od AL. Zamiast
				; liczby od 10 do 15 mamy już liczbę
				; od 0 do 5. Teraz tę liczbę dodajemy do
				; "A", czyli kodu ASCII litery A,
				; otrzymując znak od "A" do "F"

_ch_pz:				; miejsce wypisywania znaków.
	mov ah,0eh		; numer funkcji: 0Eh
	int 10h			; wypisz znak

	popf			; zdejmij ze stosu flagi
	clc			; CF := 0 dla zaznaczenia braku błędu
				; (patrz opis procedury powyżej)
	jmp short _ch_ok	; skok do wyjścia

_blad_ch:			; sekcja obsługi błędu (AL > 15)
	popf			; zdejmij ze stosu flagi
	stc			; CF := 1 na znak błędu

_ch_ok:				; miejsce wyjścia z procedury
	pop ax			; zdejmij modyfikowane rejestry
	pop bp

	ret			; return, powrót

To chyba nie było zbyt trudne, co?
Szczegóły dotyczące pisania procedur (i bibliotek) znajdują się w moim artykule o pisaniu bibliotek.


Teraz pokażę pewien program, który wybrałem ze względu na dużą liczbę różnych instrukcji i sztuczek. Niestety, nie jest on krótki. Ale wspólnie spróbujemy przez niego przejść. Jest to wersja dla TASMa, ale obok instrukcji postaram się zamieścić ich NASMowe odpowiedniki. Oto on:


(przeskocz program zliczający liczby pierwsze)
; Program liczy liczby pierwsze w przedziałach
; 2-10, 2-100, 2-1000,... 2-100.000
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja TASM:
;  tasm ile_pier.asm
;  tlink ile_pier.obj /t
;
; kompilacja NASM:
;  nasm -f bin -o ile_pier.com ile_pier.asm
;
; kompilacja FASM:
;  fasm ile_pier.asm ile_pier.com


.model tiny		; to będzie mały program. NASM/FASM: usunąć.
.code			; początek segmentu kodu. NASM:
			; "section .text" lub nic. FASM: nic
.386			; będziemy używać rejestrów 32-bitowych.
			; NASM: "CPU 386" lub nic, FASM: nic

org 100h		; to będzie program typu .com

start:			; początek...

	xor ebx,ebx	; EBX = liczba, którą sprawdzamy, czy jest
			; pierwsza. Zaczniemy od 3. Poniżej jest 3
			; razy INC (zwiększ o 1). Najpierw EBX = 0,
			; bo "XOR rej,rej" zeruje dany rejestr.

	xor edi,edi	; EDI = bieżący licznik liczb pierwszych

	xor ecx,ecx	; ECX = stary licznik liczb (z poprzedniego
			; przedziału).
			; Chwilowo, oczywiście 0.

	inc ebx		; EBX = 1

	mov esi,10	; ESI = bieżący koniec przedziału: 10, 100, ..

	inc edi		; EDI = 1. uwzględniamy 2, która jest
			; liczbą pierwszą

	inc ebx		; EBX = 2, pierwsza liczba będzie = 3

petla:			; pętla przedziału

	cmp ebx,esi	; czy koniec przedziału? (ebx=liczba,
			; esi=koniec przedziału)
	jae pisz	; EBX >= ESI - idź do sekcji wypisywania
			; wyników

	mov ebp,2	; EBP - liczby, przez które będziemy dzielić.
			; pierwszy dzielnik = 2

	inc ebx		; zwiększamy liczbę. EBX=3. Będzie to
			; pierwsza sprawdzana.

spr:			; pętla sprawdzania pojedynczej liczby

	mov eax,ebx	; EAX = sprawdzana liczba
	xor edx,edx	; EDX = 0
	div ebp		; EAX = EAX/EBP (EDX było=0),
			; EDX=reszta z dzielenia

	or edx,edx	; instrukcja OR tak jak wiele innych,
			; ustawi flagę zera ZF na 1, gdy jej wynik
			; był zerem. W tym przypadku pytamy:
			; czy EDX jest zerem?

	jz petla	; jeżeli dzieli się bez reszty (reszta=EDX=0),
			; to nie jest liczbą pierwszą
			; i należy zwiększyć liczbę sprawdzaną
			; (inc ebx)

	inc ebp		; zwiększamy dzielnik

	cmp ebp,ebx	; dzielniki aż do liczby
	jb spr		; liczba > dzielnik - sprawdzaj dalej tę
			; liczbę. Wiem, że można było sprawdzać tylko
			; do SQRT(liczba) lub LICZBA/2, ale
			; wydłużyłoby to program i brakowało mi już
			; rejestrów...

juz:			; przerobiliśmy wszystkie dzielniki,
			; zawsze wychodziła reszta,
			; więc liczba badana jest pierwsza

	inc edi		; zwiększamy licznik liczb znalezionych
	jmp short petla	; sprawdzaj kolejną liczbę aż do końca
			; przedziału.

			; sekcja wypisywania informacji

pisz:
	mov edx,offset przedzial	; NASM/FASM: bez "offset"
	mov ah,9
	int 21h		; wypisujemy napis "Przedział 2-...."

	mov eax,esi	; EAX=ESI=koniec przedziału
	call _pisz_ld	; wypisz ten koniec (EAX)


; NASM: mov ax,(0eh << 8) | ":"	; << to shift left, | to logiczne OR

	mov ax,(0eh shl 8) or ":" ; to wygląda zbyt skomplikowanie,
			; ale jest o dziwo prawidłową instrukcją.
			; Jest tak dlatego, że wyrażenie z prawej
			; strony jest obliczane przez kompilator.
			; 0eh przesunięte w lewo o 8 miejsc daje
			; 0E00 w AX. Dalej, dopisujemy do tego
			; dwukropek, którego kod ASCII nas nie
			; interesuje a będzie obliczony przez
			; kompilator. Ostatecznie, to wyrażenie
			; zostanie skompilowane jako "mov ax,0e3a".
			; Chodzi o to po prostu, aby
			; nie uczyć się tabeli kodów ASCII na pamięć.

	int 10h		; wypisujemy dwukropek

	add ecx,edi	; dodajemy poprzednią liczbę znalezionych
			; liczb pierwszych
	mov eax,ecx	; EAX = liczba liczb pierwszych od 2 do
			; końca bieżącego przedziału

	call _pisz_ld	; wypisujemy tę liczbę.


	mov ah,1	; int 16h, funkcja nr 1: czy w buforze
			; klawiatury jest znak?
	int 16h
	jz dalej	; ZF = 1 oznacza brak znaku. Pracuj dalej.
	xor ah,ah
	int 16h		; pobierz ten znak z bufora
			; (int 16h/ah=1 tego nie robi)
koniec:
	mov ax,4c00h
	int 21h		; wyjdź z programu z kodem wyjścia = 0

dalej:			; nie naciśnięto klawisza
	cmp esi,100000	; 10^5
	je koniec	; ESI = 100.000? Tak - koniec, bo dalej
			; liczy zbyt długo.

	mov eax,esi	; EAX=ESI
	shl eax,3	; EAX = EAX*8
	shl esi,1	; ESI=ESI*2
	add esi,eax	; ESI = ESI*2 + EAX*8 =ESI*2+ESI*8= ESI*10.
			; Znacznie szybciej niż MUL

	xor edi,edi	; bieżący licznik liczb

	jmp short petla	; robimy od początku...

przedzial	db	10,13,"Przedzial 2-$"


; NASM/FASM:
; _pisz_bufor: times 6 db 0
_pisz_bufor db 6 dup (0) ; miejsce na cyfry dla następującej procedury:


_pisz_ld:

;we: EAX=liczba bez znaku do wypisania

	push ecx		; zachowujemy modyfikowane rejestry
	push edx
	push eax
	push esi

	xor si,si	; SI=0. Będzie wskaźnikiem w powyższy bufor.

	mov ecx,10	; będziemy dzielić przez 10, aby uzyskiwać
			; kolejne cyfry. Reszty z dzielenia pójdą
			; do bufora, potem będą wypisane wspak, bo
			; pierwsza reszta jest przecież cyfrą jedności

_pisz_ld_petla:
	xor edx,edx	; EDX=0

	div ecx		; EAX=EAX/ECX, EDX = reszta, która mieści się
			; w DL, bo to jest tylko 1 cyfra dziesiętna

	mov [_pisz_bufor+si],dl	; Cyfra do bufora.

	inc si		; Zwiększ numer komórki w buforze, do której
			; będziemy teraz pisać

	or eax,eax	; EAX = 0 ?

	jnz _pisz_ld_petla ; Jeśli nie (JNZ), to skok do początku pętli

	mov ah,0eh		; funkcja wypisania
_pisz_ld_wypis:
	mov al,[_pisz_bufor+si-1] ; SI wskazuje poza ostatnią cyfrę,
			; dlatego jest -1. Teraz AL= ostatnia cyfra,
			; czyli ta najbardziej znacząca w liczbie

		; Zamień liczbę 0-9 w AL na gotową do wypisania cyfrę:
	or al,"0" ; lub "OR al,30h" lub "ADD al,30h".

	int 10h			; wypisz AL

	dec si			; zmniejsz wskaźnik do bufora.

	jnz _pisz_ld_wypis	; Jeśli ten wskaźnik (SI) nie jest zerem,
				; wypisuj dalej

	pop esi			; odzyskaj zachowane rejestry
	pop eax
	pop edx
	pop ecx

	ret			; powrót z procedury

end start			; NASM/FASM: usunąć tę linijkę

Kilka uwag o tym programie:

Wiem, że ten program nie jest doskonały. Ale taki już po prostu napisałem...
Nie martwcie się, jeśli czegoś od razu nie zrozumiecie. Naprawdę, z czasem samo przyjdzie. Ja też przecież nie umiałem wszystkiego od razu.

Inny program do liczb pierwszych znajdziecie tu: prime.txt.

Następnym razem coś o ułamkach i koprocesorze.

Podstawowe prawo logiki:
Jeżeli wiesz, że nic nie wiesz, to nic nie wiesz.
Jeżeli wiesz, że nic nie wiesz, to coś wiesz.
Więc nie wiesz, że nic nie wiesz.


Poprzednia część kursu (klawisz dostępu 3)
Kolejna część kursu (klawisz dostępu 4)
Spis treści off-line (klawisz dostępu 1)
Spis treści on-line (klawisz dostępu 2)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych (klawisz dostępu 0)


Ćwiczenia

(można korzystać z zamieszczonych tu procedur)
 1. Napisz program, który na ekranie wyświetli liczby od 90 do 100.

 2. Napisz program sprawdzający, czy dana liczba (umieścisz ją w kodzie, nie musi być wczytywana znikąd) jest liczbą pierwszą.

 3. Napisz program wypisujący dzielniki danej liczby (liczba też w kodzie).