Pobieranie i ustawianie daty oraz godziny pod Linuksem

Bieżąca data i godzina w systemie Linux jest przechowywana w postaci tzw. znacznika czasu. Jest to liczba oznaczająca liczbę sekund, które upłynęły od pierwszego dnia stycznia roku 1970, od północy czasu UTC (GMT). Znacznik czasu pobierany jest funkcją sys_time (numer 13), a nowy czas można ustawić za pomocą funkcji sys_stime (numer 25).
Jeśli nie chcemy korzystać z żadnych bibliotek, to ta forma jest dość niewygodna w użyciu. Dlatego przedstawię tu sposoby przerabiania znacznika czasu na formę tradycyjną i odwrotnie.

Artykuł ten opracowałem na podstawie kodu źródłowego linuksowej biblioteki języka C (glibc), konkretnie - na podstawie pliku glibc/time/offtime.c.Zmiana znacznika czasu na formę tradycyjną


(przeskocz do konwersji w drugą stronę)
 1. dzielimy znacznik przez liczbę sekund przypadającą na dzień (60*60*24), zachowujemy iloraz jako liczbę dni oraz resztę z tego dzielenia
 2. do reszty dodajemy przesunięcie naszego czasu od GMT, w sekundach (60*60 w czasie zimowym, 2*60*60 w czasie letnim)
 3. jeśli reszta jest mniejsza od zera, to dodajemy do niej liczbę sekund przypadających na dzień, aż stanie się większa od zera, za każdym razem zmniejszając liczbę dni z pierwszego kroku
 4. jeśli reszta jest większa od liczby sekund dnia, to odejmujemy do niej liczbę sekund przypadających na dzień, aż stanie się mniejsza od tej liczby, za każdym razem zwiększając liczbę dni z pierwszego kroku
 5. dzielimy resztę przez liczbę sekund przypadającą na godzinę. Iloraz zachowujemy jako obliczoną godzinę, resztę zapisujemy do zmiennej, którą dalej nazywamy resztą
 6. resztę z poprzedniego kroku dzielimy przez liczbę sekund w minucie. Iloraz zachowujemy jako liczbę minut bieżącego czasu, resztę - jako liczbę sekund
 7. do liczby dni dodajemy 4 (jako że pierwszy stycznia 1970 był czwartkiem), a wynik dzielimy przez 7. Resztę (jeśli jest ujemna, dodajemy 7) z tego dzielenia zachowujemy jako dzień tygodnia (0 oznacza niedzielę)
 8. do zmiennej Y wstawiamy 1970
 9. w pętli wykonuj działania:
  1. sprawdź, czy liczba dni jest mniejsza od zera lub większa od liczby dni w roku Y. Jeśli nie zachodzi ani to, ani to, wyjdź z pętli.
   W tym kroku należy sprawdzić, czy Y jest przestępny. Każdy rok, który dzieli się przez 4, lecz nie dzieli się przez 100 jest przestępny. Dodatkowo, każdy rok, który dzieli się przez 400, jest przestępny.
  2. do nowej zmiennej YG wstaw sumę Y oraz ilorazu z dzielenia liczby dni przez 365. Jeśli reszta z dzielenia liczby dni przez 365 była ujemna, od YG odejmij jeden.
  3. od liczby dni odejmij różnicę między YG a Y pomnożoną przez 365
  4. od liczby dni odejmij wynik procedury DODATEK (omówiona później), wykonanej na liczbie YG-1
  5. do liczby dni dodaj wynik procedury DODATEK (omówiona później), wykonanej na liczbie Y-1
  6. do Y wstaw YG
 10. do numeru dnia w roku wstaw bieżącą wartość liczby dni
 11. sprawdź, w którym miesiącu znajduje się dzień o tym numerze i zapisz ten miesiąc. Od liczby dni odejmij sumaryczną liczbę dni we wszystkich poprzednich miesiącach.
 12. do dnia miesiąca wstaw bieżącą liczbę dni powiększoną o 1

Procedura DODATEK składa się z kroków:

 1. podziel podany rok przez 4 i zachowaj wynik. Jeśli reszta wyszła mniejsza od zera, od wyniku odejmij 1
 2. podziel podany rok przez 100 i zachowaj wynik. Jeśli reszta wyszła mniejsza od zera, od wyniku odejmij 1
 3. podziel podany rok przez 400 i zachowaj wynik. Jeśli reszta wyszła mniejsza od zera, od wyniku odejmij 1
 4. od pierwszego wyniku odejmij drugi, po czym dodaj trzeci, a całość zwróć jako wynik procedury

Cały ten skomplikowany algorytm jest ukazany w tym oto programie (składnia FASM):


(przeskocz program)
; Program wyliczający bieżącą datę i godziną na podstawie bieżącego
;	znacznika czasu. Program NIC NIE WYŚWIETLA.
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
;  fasm dataczas.fasm

format ELF executable
segment executable
entry main

SEK_NA_GODZ	= (60 * 60)		; liczba sekund w godzinie
SEK_NA_DZIEN	= (SEK_NA_GODZ * 24)	; liczba sekund w dobie
LETNI		= 1			; 0, gdy zimowy, 1 gdy letni
PRZES_GMT	= 1*SEK_NA_GODZ + LETNI*SEK_NA_GODZ ; przesunięcie od GMT

main:
	mov	eax, 13
	xor	ebx, ebx
	int	80h	; pobierz aktualny czas w sekundach
	mov	[czas], eax

	mov	ebx, SEK_NA_DZIEN
	xor	edx, edx
	idiv	ebx	; liczba sekund / liczba sekund w dniu = liczba dni

	add	edx, PRZES_GMT	; dodaj strefę czasową

	; jeśli reszta sekund < 0, dodajemy do niej liczbę sekund dnia,
	; ale równocześnie zmniejszamy liczbę dni (EAX)
spr_reszte:
	cmp	edx, 0
	jge	reszta_ok

	add	edx, SEK_NA_DZIEN
	sub	eax, 1

	jmp	spr_reszte

reszta_ok:

	; jeśli reszta sekund > liczba sekund w dniu, odejmujemy od niej
	; liczbę sekund dnia, ale równocześnie zwiększamy liczbę dni (EAX)
spr_reszte2:
	cmp	edx, SEK_NA_DZIEN
	jl	reszta_ok2

	sub	edx, SEK_NA_DZIEN
	add	eax, 1

	jmp	spr_reszte2

reszta_ok2:

	mov	[l_dni], eax
	mov	[reszta], edx

	mov	eax, edx	; EAX = reszta
	mov	ebx, SEK_NA_GODZ
	xor	edx, edx
	idiv	ebx	; EAX = numer godziny, reszta - minuty+sekundy

	mov	[godz], al	; zachowujemy godzinę
	mov	[reszta], edx	; i nową resztę

	mov	eax, edx
	mov	ecx, 60
	xor	edx, edx
	idiv	ecx		; nową resztę dzielimy przez 60

	mov	[min], al	; iloraz to liczba minut
	mov	[sek], dl	; a reszta - liczba sekund

	; znajdujemy dzień tygodnia
	mov	eax, [l_dni]
	add	eax, 4	; 1970-1-1 to czwartek
	mov	ebx, 7
	xor	edx, edx
	idiv	ebx	; EAX = dzień tygodnia

	cmp	dl, 0
	jge	dzient_ok
	add	dl, 7	; dodajemy 7, jeśli był mniejszy od zera
dzient_ok:
	mov	[dzient], dl


	; początek pętli z punktu 9
spr_dni:
	mov	eax, [y]
	call	czy_przest	; ECX = 0, gdy Y jest przestępny.

	cmp	dword [l_dni], 0
	jl	zmien_dni	; sprawdzamy, czy liczba dni < 0

	mov	esi, 365
	test	ecx, ecx
	jnz	.przest_ok
	add	esi, 1		; dodajemy 1 dzień w roku przestępnym
.przest_ok:

	cmp	[l_dni], esi
	jl	koniec_spr_dni	; sprawdzamy, czy liczba dni >= 365/366

zmien_dni:

	mov	esi, 365
	mov	eax, [l_dni]
	xor	edx, edx
	idiv	esi		; EAX = liczba dni/365
	mov	ecx, eax	; zachowujemy do ECX
	cmp	edx, 0
	jge	.edx_ok1
	sub	ecx, 1		; jeśli reszta < 0, to odejmujemy 1
.edx_ok1:
	add	ecx, [y]	; ECX = liczba dni/365 + Y +1 lub +0
	mov	[yg], ecx	; zachowaj do YG

	sub	ecx, [y]
	imul	ecx, ecx, 365	; ECX = (YG-Y)*365

	push	ecx
	mov	eax, [yg]
	sub	eax, 1
	call	dodatek		; wylicz DODATEK na YG-1 i zapisz w [przest]
	pop	ecx
	add	ecx, [przest]	; ECX = (YG-Y)*365+DODATEK(YG-1)

	push	ecx
	mov	eax, [y]
	sub	eax, 1
	call	dodatek		; wylicz DODATEK na Y-1 i zapisz w [przest]
	pop	ecx
	sub	ecx, [przest]	; ECX=(YG-Y)*365+DODATEK(YG-1)-DODATEK(Y-1)

	sub	[l_dni], ecx	; odejmij całość na raz od liczby dni

	mov	eax, [yg]
	mov	[y], eax	; do Y wstaw YG

	jmp	spr_dni		; i na początek pętli

koniec_spr_dni:
	mov	eax, [y]
	;sub	eax, 1900
	mov	[rok], ax	; zapisz wyliczony rok
	call	czy_przest	; ECX = 0, gdy przestępny

	mov	eax, [l_dni]
	mov	[dzienr], ax	; zapisz numer dnia w roku

	; sprawdzimy, do którego miesiąca należy wyliczony numer dnia
	xor	esi, esi	; zakładamy rok nieprzestępny
	mov	ebx, 2		; zaczynamy od pierwszego miesiąca
	test	ecx, ecx
	jnz	.nie_przest
	add	esi, 13*2	;jeśli przestępny,bierzemy drugą grupę liczb
.nie_przest:
	; szukamy miesiąca. EAX = numer dnia w roku
	cmp	ax, [dni1+esi+ebx] ; porównujemy numer dnia z sumą dni aż
				; do NASTĘPNEGO miesiąca
	jbe	mies_juz	; jeśli już mniejszy, przerywamy
	add	ebx, 2		; sprawdzamy kolejny miesiąc
	jmp	.nie_przest

mies_juz:
		; aby dostać numer dnia w miesiącu, odejmujemy od numeru dnia
		;sumę liczb dni we wszystkich POPRZEDNICH miesiącach, stąd -2
	sub	ax, [dni1+esi+ebx-2]
	inc	al	; i dodajemy jeden, żeby nie liczyć od zera
	mov	[dzien], al	; zapisujemy dzień miesiąca

	shr	ebx, 1	; numer znalezionego miesiąca dzielimy przez 2, bo
			; są 2 bajty na miesiąc
	mov	[mies], bl	; i zachowujemy

	mov	eax, 1
	xor	ebx, ebx
	int	80h	; koniec programu


dodatek:
; oblicza DODATEK dla roku podanego w EAX
	push	eax
	push	ebx
	push	ecx
	push	edx
	push	esi
	push	edi

	mov	esi, 4
	mov	edi, 100
	mov	ebx, 400
	and	eax, 0ffffh

	push	eax
	xor	edx, edx
	idiv	esi		; dziel EAX przez 4
	mov	ecx, eax	; zachowaj wynik
	cmp	edx, 0		; sprawdź resztę
	jge	.edx_ok1
	sub	ecx, 1		; jeśli reszta < 0, od wyniku odejmij 1
.edx_ok1:

	pop	eax
	push	eax
	xor	edx, edx
	idiv	edi		; dziel EAX przez 100
	sub	ecx, eax	; odejmij od bieżącego wyniku
	cmp	edx, 0		; sprawdź resztę
	jge	.edx_ok2
	add	ecx, 1		; jeśli reszta < 0, od wyniku odejmij 1
.edx_ok2:

	pop	eax
	xor	edx, edx
	idiv	ebx		; dziel EAX przez 400
	add	ecx, eax	; dodaj do bieżącego wyniku
	cmp	edx, 0		; sprawdź resztę
	jge	.edx_ok3
	sub	ecx, 1		; jeśli reszta < 0, od wyniku odejmij 1
.edx_ok3:

	mov	[przest], ecx	; zachowaj wynik

	pop	edi
	pop	esi
	pop	edx
	pop	ecx
	pop	ebx
	pop	eax
	ret

; zwraca 0 w ECX, gdy rok podany w EAX jest przestępny, 1 - gdy nie jest
czy_przest:
	push	eax
	push	ebx
	push	edx

	xor	ecx, ecx

	push	eax
	xor	edx, edx
	mov	ebx, 4
	idiv	ebx		; dziel EAX przez 4
	pop	eax
	test	edx, edx
	jnz	.nie_jest	; reszta różna od zera oznacza, że się nie
				; dzieli, czyli nie może być przestępny

	; będąc tu wiemy, że rok dzieli się przez 4
	push	eax
	xor	edx, edx
	mov	ebx, 100
	idiv	ebx		; dziel EAX przez 100
	pop	eax
	test	edx, edx
	jnz	.jest		; reszta różna od zera oznacza, że się nie
				; dzieli przez 100, a dzielił się przez 4,
				; czyli jest przestępny


	; będąc tu wiemy, że rok dzieli się przez 4 i przez 100
	push	eax
	xor	edx, edx
	mov	ebx, 400
	idiv	ebx		; dziel EAX przez 400
	pop	eax
	test	edx, edx
	jz	.jest		; reszta równa zero oznacza, że się dzieli
				; przez 400, czyli jest przestępny

.nie_jest:
	mov	ecx, 1

.jest:
	pop	edx
	pop	ebx
	pop	eax
	ret


segment readable writeable

l_dni	dd	0	; wyliczona liczba dni
reszta	dd	0	; reszta z dzieleń
y	dd	1970	; początkowa wartość Y
yg	dd	0	; zmienna YG
przest	dd	0	; dodatek
czas	dd	0	; znacznik czasu

rok	dw	0	; bieżący rok
mies	db	0	; bieżący miesiąc
dzien	db	0	; bieżący dzień miesiąca
dzient	db	0	; bieżący dzień tygodnia
dzienr	dw	0	; bieżący dzień roku

godz	db	0	; bieżąca godzina
min	db	0	; bieżąca minuta
sek	db	0	; bieżąca sekunda

; liczby dni poprzedzających każdy miesiąc w roku zwykłym i przestępnym
dni1	dw	0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365
	dw	0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335, 366


Zmiana formy tradycyjnej na znacznik czasu

Ten algorytm jest o wiele prostszy. Mianowicie:
Znacznik czasu = SEKUNDY + MINUTY*60 + GODZINY*60*60 + DZIEŃ_ROKU*60*60*24 + LATA_OD_1970*60*60*24*365 + LATA_PRZESTĘPNE_OD_1970*60*60*24

Wystarczy jedynie obliczyć, którym dniem w roku jest bieżący dzień (znając dzień miesiąca, korzystamy z tablicy w powyższym programie i do określonej liczby dodajemy bieżący numer dnia) oraz ile było lat przestępnych od roku 1970 do bieżącego (według znanych reguł, wystarczy w pętli dla każdego roku uruchomić procedurę czy_przest z poprzedniego programu).

Zauważcie, że tyle, ile było lat przestępnych, tyle dodajemy dni, nie całych lat.


Spis treści off-line (Alt+1)
Spis treści on-line (Alt+2)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych (Alt+0)