Programowanie myszy pod Linuksem

Wbudowanie obsługi myszy do swoich programów wcale nie musi być trudne. Nie musimy bawić się w pisanie sterowników do każdej możliwej myszki ani bezpośrednio rozmawiać ze sprzętem. Cała ta robota została już za nas zrobiona. Komunikacją z myszą zajmie się serwer myszy GPM, a my zajmiemy się tylko uruchamianiem odpowiednich funkcji, jakie ten serwer oferuje.

Podane tu przeze mnie informacje pochodzą z moich własnych interpretacji pliku /usr/include/gpm.h oraz ze świetnego artykułu linuxjournal.com/article/4600 i wymagają zainstalowanego pakietu gpm-devel.

Teraz po kolei przedstawię i omówię czynności, jakie należy wykonać. Rzecz jasna, serwer myszy musi być uruchomiony.

 1. Otwarcie połączenia.

  Aby otworzyć połączenie z serwerem, należy najpierw odpowiednio wypełnić strukturę Gpm_Connect postaci:

  (przeskocz strukturę Gpm_Connect)
  	struc Gpm_Connect
  		.eventMask	resw	1
  		.defaultMask	resw	1
  		.minMod		resw	1
  		.maxMod		resw	1
  		.pid		resd	1
  		.vc		resd	1
  	endstruc

  Nas interesują tylko 4 pierwsze pola.
  Do eventMask wstawimy NOT 0 (czyli -1), a do defaultMask zero, co oznacza, że interesują nas wszystkie typy zdarzeń.
  Do minMod wstawimy 0, a do maxMod - NOT 0, co oznacza, że interesują nas wszystkie klawisze modyfikujące (Ctrl, Alt, ...).

  Po wypełnieniu struktury uruchamiamy funkcję Gpm_Open z dwoma parametrami: adres naszej struktury oraz wartość 0. Jeśli wystąpi błąd, Gpm_Open zwróci wartość -1. Typową przyczyną jest brak uprawnień do pliku gniazda serwera. Jako root należy wtedy wpisać chmod o+rwx /dev/gpmctl.
  Jeśli chcemy, aby kursor myszy był widoczny, należy do zmiennej globalnej serwera gpm_visiblepointer wstawić wartość 1.

 2. Ustalenie własnej funkcji obsługi zdarzeń (komunikatów odbieranych przez serwer od myszy).

  Nic prostszego. Do zmiennej globalnej gpm_handler wpisujemy adres naszej procedury. Dzięki temu serwer będzie wiedział, gdzie jest funkcja, którą należy uruchomić, gdy nastąpi zdarzenie.

 3. Oczekiwanie na zdarzenia.

  Aby odbierać zdarzenia, należy skorzystać z funkcji Gpm_Getc. Przyjmuje ona jeden argument: adres struktury FILE opisującej plik, z którego odbierane mają być zdarzenia. Wpisujemy tam standardowe wejście (jako zmienną z biblioteki języka C). Jeśli nastąpi jakieś zdarzenie, nasza procedura obsługi zdarzeń zostanie automatycznie uruchomiona z właściwymi parametrami.

 4. Zamykanie połączenia.

  Robimy to zwykle wtedy, gdy Gpm_Getc otrzymała znak końca pliku (DWORD -1). Samo zamknięcie polega na uruchomieniu funkcji Gpm_Close (bez argumentów).
Procedura obsługi zdarzeń

Jest to kluczowa funkcja obsługi myszy. Dostaje ona na stosie dwa argumenty:

 1. pierwszy od lewej (ostatni wkładany na stos) - wskaźnik do struktury Gpm_Event, opisującej dane zdarzenie.
 2. drugi od lewej - wskaźnik do dodatkowych danych

Jeśli w swojej procedurze chcecie tylko coś wyświetlić, to te argumenty nie są wam potrzebne. Ale struktura Gpm_Event niesie ze sobą wiele przydatnych informacji, które teraz objaśnię.

Sama struktura wygląda tak:


(przeskocz strukturę Gpm_Event)
	struc Gpm_Event
		.buttons	resb	1
		.modifiers	resb	1
		.vc		resw	1
		.dx		resw	1
		.dy		resw	1
		.x		resw	1
		.y		resw	1
		.type		resd	1
		.clicks		resd	1
		.margin		resd	1
		.wdx		resw	1
		.wdy		resw	1
	endstruc

Pole buttons mówi o tym, które przyciski zostały naciśnięte. Wystarczy użyć instrukcji TEST z jedną z wartości GPM_B_* (podanych w programie).
Pole modifiers mówi o tym, które z klawiszy modyfikujących były aktywne w chwili zdarzenia. Można użyć instrukcji TEST z jedną z wartości (1 << KG_*).
Pola X oraz Y to oczywiście współrzędne zdarzenia (w czasie ruchu zmieniają się).
I najważniejsze chyba pole: type, opisujące rodzaj zdarzenia. Użyjcie instrukcji TEST z jedną z wartości GPM_*, aby określić typ zdarzenia. Dla kliknięcia najczęściej będzie to wartość 20 (czyli 16+4) - kliknięcie jednym przyciskiem.Przykładowy program

Aby poskładać całą tę wiedzę i pozwolić Wam uchronić się od części błędów, przedstawiam poniżej przykładowy program. Jego zadaniem jest wypisanie stosownego napisu w punkcie kliknięcia (najlepiej testować na konsoli tekstowej). Wykorzystane w programie sekwencje kontrolne terminala są omówione w artykule Bezpośredni dostęp do ekranu.

Program zakończy działanie po odebraniu znaku końca pliku (na konsoli należy nacisnąć Ctrl+D).


(przeskocz program reagujący na mysz)
; Programowanie myszy w asemblerze z wykorzystaniem GPM
;
; autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o mysz.o mysz.asm
; gcc -o mysz mysz.o -lgpm

section	.text
global	main

; struktura służąca połączeniu się z serwerem (/usr/linux/gpm.h)
struc Gpm_Connect
	.eventMask	resw	1
	.defaultMask	resw	1
	.minMod		resw	1
	.maxMod		resw	1
	.pid		resd	1
	.vc		resd	1
endstruc

; struktura opisująca zdarzenie myszy: ruch, kliknięcie itp.
struc Gpm_Event
	.buttons	resb	1
	.modifiers	resb	1
	.vc		resw	1
	.dx		resw	1
	.dy		resw	1
	.x		resw	1
	.y		resw	1
	.type		resd	1
	.clicks		resd	1
	.margin		resd	1
	.wdx		resw	1
	.wdy		resw	1
endstruc

; przyciski (pole "buttons" w Gpm_Event)

; FASM: GPM_B_* = x
%define GPM_B_DOWN   32		; naciśnięcie przycisku
%define GPM_B_UP    16		; zwolnienie przycisku
%define GPM_B_FOURTH  8
%define GPM_B_LEFT   4
%define GPM_B_MIDDLE  2
%define GPM_B_RIGHT   1
%define	GPM_B_NONE   0

; typy zdarzeń (pole "type" w Gpm_Event)

; FASM: GPM_* = x
%define  GPM_MOVE	1
%define  GPM_DRAG	2
%define  GPM_DOWN	4
%define  GPM_UP	8
%define  GPM_SINGLE	16
%define  GPM_DOUBLE	32
%define  GPM_TRIPLE	64
%define  GPM_MFLAG	128
%define  GPM_HARD	256
%define  GPM_ENTER	512
%define  GPM_LEAVE	1024

; numery bitów klawiszy (pole "modifiers" w Gpm_Event)
; z /usr/include/linux/keyboard.h

; FASM: KG_* = x
%define KG_SHIFT	0
%define KG_CTRL		2
%define KG_ALT		3
%define KG_ALTGR	1
%define KG_SHIFTL	4
%define KG_SHIFTR	5
%define KG_CTRLL	6
%define KG_CTRLR	7
%define KG_CAPSSHIFT	8


; FASM: extrn zamiast extern
extern	Gpm_Open	; funkcja otwierająca połączenie z serwerem
extern	Gpm_Close	; funkcja zamykająca połączenie z serwerem
extern	Gpm_Getc	; funkcja pobierająca znak i uruchamiająca
			; obsługę zdarzeń
extern	gpm_handler	; tu wpiszemy adres naszej funkcji
			; obsługi zdarzeń myszy
extern	stdin		; standardowe wejście, skąd będziemy czytać znaki
extern	gpm_visiblepointer	; zmienna mówiąca o tym,
				; czy kursor jest widoczny

main:
	mov	eax, 4
	mov	ebx, 1
	mov	ecx, czysc
	mov	edx, czysc_dl
	int	80h			; czyścimy ekran

	mov	dword [gpm_visiblepointer], 1	; kursor ma być widoczny

			; akceptujemy wszystkie zdarzenia myszy
	mov	word [conn + Gpm_Connect.eventMask], ~ 0
			; FASM: not 0
	mov	word [conn + Gpm_Connect.defaultMask], 0

			; akceptujemy wszystkie klawisze modyfikujące
	mov	word [conn + Gpm_Connect.minMod], 0
	mov	word [conn + Gpm_Connect.maxMod], ~ 0
			; FASM: not 0

	push	dword 0
	push	dword conn
	call	Gpm_Open		; otwieramy połączenie z serwerem
	add	esp, 8			; usuwamy argumenty ze stosu

	cmp	eax, -1			; EAX = -1 oznacza błąd
	jne	.jest_ok

	mov	ebx, eax
	mov	eax, 1
	int	80h			; zwracamy kod -1

.jest_ok:
			; wpisujemy adres naszej funkcji:
	mov	dword [gpm_handler], obsluga

.czytaj:
			; wczytujemy znak z klawiatury lub zdarzenie myszy
	push	dword [stdin]
	call	Gpm_Getc		; pobieramy znak/zdarzenie.
		; Funkcja obsługi zostanie uruchomiona automatycznie.
	add	esp, 4

	cmp	eax, -1			; -1 oznacza EOF, koniec pliku
	jne	.czytaj

	call	Gpm_Close		; zamykamy połączenie z serwerem

	mov	eax, 4
	mov	ebx, 1
	mov	ecx, czysc
	mov	edx, czysc_dl
	int	80h			; czyścimy ekran

	mov	bx, 1
	mov	cx, 1
	call	zmiana_poz		; zmiana pozycji kursora tekstowego

	mov	eax, 1
	xor	ebx, ebx
	int	80h			; wyjście z programu
; procedura obsługi zdarzenia myszy. otrzymuje 2 argumenty:
; wskaźnik na zdarzenie i wskaźnik na dane
; prototyp w C wygląda tak:
; int obsluga( Gpm_Event *ev, void *dane );

obsluga:
	push	ebp
	mov	ebp, esp
			; [ebp] = stary EBP
			; [ebp+4] = adres powrotny
			; [ebp+8] = pierwszy parametr (wsk. na zdarzenie)
			; [ebp+12] = drugi parametr (wsk. na dane)

%define		ev	ebp+8
%define		dane	ebp+12

				; interesują nas tylko kliknięcia:
	mov	eax, [ev]	; [ev], a nie ev, jest wskaźnikiem
				; na strukturę
	test	dword [eax + Gpm_Event.type], GPM_DOWN
	jz	.koniec

	push	ebx
	push	ecx
	push	edx

					; wyświetlimy typ zdarzenia
	mov	ecx, [ev]
	mov	eax, [ecx + Gpm_Event.type]
				; cała zawartość i tak mieści się w AX
	xor	edx, edx
	mov	bx, 1000
	div	bx		; maksymalny typ to 1024, więc zaczynamy
				; dzielenie od 1000
	add	"0"		; zmiana wyniku na ASCII
	mov	[numer], al

	mov	eax, edx	; EAX = reszta z poprzedniego dzielenia
	mov	bl, 100
	div	bl
	add	al, "0"
	mov	[numer+1], al

	shr	ax, 8		; AX = AH = reszta z poprzedniego dzielenia
	mov	bl, 10
	div	bl
	add	ax, "00"
	mov	[numer+2], ax	; na miejsce trzecie wstawiamy iloraz,
				; a na czwarte - od razu resztę


	mov	dh, 10
	mov	ax, [ecx + Gpm_Event.x]	; x = kolumna
	div	dh
	add	ax, "00"		; zamiana ilorazu i reszty na ASCII
	mov	[miejsce+4], ax		; od razu wstawiamy iloraz i resztę

	mov	ax, [ecx + Gpm_Event.y]	; y = wiersz
	div	dh
	add	ax, "00"
	mov	[miejsce+1], ax

	mov	bx, [ecx + Gpm_Event.x]
	mov	cx, [ecx + Gpm_Event.y]
	call	zmiana_poz	; zmiana pozycji kursora tekstowego

	mov	eax, 4
	mov	ebx, 1
	mov	ecx, zdarz
	mov	edx, zdarz_dl
	int	80h		; na ustalonej przed chwila pozycji
				; piszemy info o zdarzeniu

	pop	edx
	pop	ecx
	pop	ebx

.koniec:
	xor	eax, eax	;zerowa wartość zwracana oznacza brak błędu
	leave			; przywracamy ESP i EBP
	ret; procedura zmiany pozycji kursora tekstowego (nie myszy)
; wykorzystuje sekwencje kontrolne terminala
zmiana_poz:

; BX = nowa kolumna
; CX = nowy wiersz

	push	eax
	push	ebx
	push	ecx
	push	edx

	mov	dh, 10
	mov	ax, bx			; AX = kolumna znaku
	and	ax, 0FFh
	div	dh			; dzielimy przez 10
	add	ax, "00"		; zmiana ilorazu i reszty na ASCII
	mov	[kolumna], ax		; zapisanie ilorazu i reszty

	mov	ax, cx			; AX = wiersz znaku
	and	ax, 0FFh
	div	dh
	add	ax, "00"
	mov	[wiersz], ax

	mov	eax, 4
	mov	ebx, 1
	mov	ecx, pozycja
	mov	edx, pozycja_dl
	int	80h		; wyświetlenie sekwencji kontrolnej

	pop	edx
	pop	ecx
	pop	ebx
	pop	eax

	ret


section .data

zdarz		db	"Zdarzenie: "
numer		db	"xxxx w "	; typ zdarzenia
miejsce		db	"(ww,kk)"	; pozycja na ekranie
zdarz_dl	equ	$ - zdarz


ESC		equ	1Bh		; kod ASCII klawisza Escape

					; sekwencja zmiany pozycji kursora
pozycja		db	ESC, "["
wiersz		db	"00;"
kolumna		db	"00H"
pozycja_dl	equ	$ - pozycja

czysc		db	ESC, "[2J"	; sekwencja czyszczenia ekranu
czysc_dl	equ	$ - czysc

section .bss

	; conn jest strukturą typu Gpm_Connect:
conn		istruc	Gpm_Connect


Spis treści off-line (Alt+1)
Spis treści on-line (Alt+2)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych (Alt+0)